Favorite Photos - RLD12

Lemur at the Bronx Zoo

LemurBronx Zoo